Privacybeleid

The Learning Network hecht grote waarde aan privacy. We nemen actief deel aan beleidsbepalende organen op landelijk niveau en zijn daardoor goed op de hoogte van de wet- en regelgeving rondom privacy en de eisen die gesteld worden aan onze processen en systemen. We zorgen dat de persoonsgegevens die aan The Learning Network (en haar bedrijven) worden verstrekt, vertrouwelijk worden behandeld. We handelen hierbij naar de voorschriften van de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Privacy verklaring

Algemeen

Dit is de privacy verklaring van The Learning Network B.V. (Hierna ‘TLN’). TLN opereert onder de vennootschappen met handelsnamen zoals Studers, Studystore, Studieshop.be, VanDijk, Van Dijk Zakelijk en Bettermarks. Dit betekent dat deze privacy verklaring ook van toepassing is op deze groepsvennootschappen.

In deze privacy verklaring is beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

Deze privacy verklaring is bedoeld voor alle medewerkers van TLN. Onder medewerkers verstaan wij hier naast de interne medewerkers ook de externe medewerkers die door TLN zijn ingehuurd, zoals via een uitzendbureau, detachering of ZZP-er.

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

Verantwoordelijk is: The Learning Network B.V., Dieselstraat 1, 8263 AE Kampen, Postbus 23, 8260 AA Kampen. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 05026455.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zeggen iets over u, het zijn gegevens die direct of indirect in relatie kunnen worden gebracht met uw persoon, zoals naam, adres en leeftijd.

Gebruikt TLN ook gegevens die niet van betrokkene zijn verkregen?

TLN ontvangt ook persoonsgegevens via uitzend-, recruitment-, detacheringsbureau’s, het UWV of bijvoorbeeld een bureau dat wordt ingeschakeld voor re-integratie.TLN kan ook openbare bronnen raadplegen (zoals het Handelsregister en social media).

Voor welke doeleinden gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om ons wervings en selectieproces van kandidaten zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te laten zijn.

Op basis waarvan verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij mogen uw gegevens niet zomaar opvragen of gebruiken, dat doen wij alleen als er een ‘grondslag’ voor is. Wij gebruiken de volgende grondslagen:

Uivoering van (arbeids)overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van een (arbeids)overeenkomst.

Wettelijke verplichting
Verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats omdat TLN dit moet doen op grond van wet- en regelgeving.

Vitaal belang
Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats omdat dit noodzakelijk is om jouw leven of dat van iemand anders te beschermen.

Gerechtvaardigd belang
Voor het beveiligen van uw en onze eigendommen worden uw persoonsgegevens verwerkt, maar ook voor de bescherming van de veiligheid van TLN en haar medewekers en voor de bewijspositie van TLN in een gerechtelijke procedure.

Delen van uw persoonsgegevens met anderen

Er zijn situaties waarin wij uw persoonsgegevens aan anderen verstrekken. Dat doen wij aan partners en gelieerde vennootschappen, die betrokken zijn bij onze dienstverlening.Met deze partijen spreken wij duidelijk af hoe zij met de persoonsgegevens moeten omgaan en zij mogen de persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze zijn verstrekt.

Wij wisselen persoonsgegevens uit met derde partijen (bijvoorbeeld voor de salarisadministratie), ARBO-diensten, het pensioenfonds en verzekeraars, UWV, Belastingdienst.

Beveiliging en bewaren van uw persoonsgegevens

Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde database.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij hebben een actief protocol datalekken dat voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verwerken daarvan voor de doelen zoals hiervoor beschreven.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent geen concrete bewaartermijnen voor persoonsgegevens. In specifieke regelgeving kunnen wél minimale of maximale bewaartermijnen staan, daar houden wij rekening mee.

Sollicitatiegegevens worden na afwijzing van de kandidaat in beginsel maximaal vier weken bewaard. Met toestemming van de sollicitant worden de gegevens één jaar bewaard. Voor de andere persoonsgegevens hanteren wij  in beginsel een bewaartermijn van maximaal 2 jaar, met uitzondering van de informatie die wij bewaren voor de fiscaal juridische verplichtingen. Daar geldt een bewaartermijn van 7 jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Uw gegevens worden verwijderd en anders geanonimiseerd uiterlijk na het verstrijken van de bewaartermijn,

Welke rechten heeft u?

 1. Inzage
  U heeft het recht inzicht te vragen van de gegevens die wij van u gebruiken.
 2. Rectificatie
  Kloppen uw gegevens niet? Dan kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen.
 3. Verwijdering
  U kunt ons vragen uw gegevens te wissen. We kunnen hier overigens niet altijd aan voldoen en we hoeven het ook niet altijd toe te staan. Bijvoorbeeld als we op grond van de wet verplicht zijn uw gegevens te bewaren.
 4. Beperking
  U kunt ons in bepaalde situaties ook vragen tijdelijk het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
 5. Dataportabiliteit
  U heeft het recht om bij ons de gegevens op te vragen die u aan ons heeft gegeven en die wij geautomatiseerd opslaan voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat mag alleen als we uw gegevens verwerken op basis van toestemming of op basis van de overeenkomst die wij met u hebben.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over deze privacy verklaring.

Daarvoor kunt u contact opnemen met onze klantenservice. De klantenservice is te bereiken via telefoonnummer 088 20 30 303 (lokaal tarief) of via gavebaan@thelearningnetwork.nl

Functionaris Gegevensbescherming

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@thelearningnetwork.nl.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de Privacy Verklaring

Wij kunnen de informatie in deze privacy verklaring aanpassen als er wijzigingen zijn in de regelgeving of in onze werkwijze.  Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig (opnieuw) te lezen om op de hoogte te blijven.

Privacy verklaring TLN, juni 2018